Editoriaal
< Pagina 2 van 3 >

Editoriaal (6)

Hoewel de nieuwe editie om technische redenen enige vertraging heeft opgelopen zijn wij de bespreking van de politieke toestand in België op de voet blijven volgen. Deze gaf aanleiding tot drie ‘opinie’-commentaren: ‘Borrelhapjes’ (28.2.08), ‘Vlaamse Pyrrusoverwinning’ (8.5.08) en ‘Radicalisering, halverwege” (7.6.08).
Wij publiceren thans ook de boeiende belevenissen van chirurg Dr. Louis Ronse te Ieper tijdens de 18-Daagse veldtocht, de bezettings- en bevrijdingsperiode, uit het onuitgegeven werk ‘Twee oorlogen, één leven’ van Dr. Hubert Ronse.
Wij zetten tevens de publicatie voort van de ‘synthese en analyse’ van het Drama Irma Laplasse, meer bepaald het relaas van het ‘historisch’ herzieningsproces van december 1995 - januari 1996, met bijhorende achtergrond en commentaar.
De nieuwe editie biedt ons ook de gelegenheid om een aantal verbeteringen en de vereenvoudiging van ons on-line beveiligd bestelsysteem ‘Vuurwacht.be E-missie’ tot stand te brengen.

JMP
07.06.2008

Editoriaal (5)

In deze editie schenken wij bijzondere aandacht aan de belabberde politieke toestand in het land, n.a.v. de aanslepende regeringscrisis. Men leze hiervoor onze extra-uitgebreide, tweedelige ‘Opinie (9) 1/ Het ‘Menu’ 2/ De vertrouwensbreuk’.
Wij stoppen thans de publicatie van enkele uittreksels uit onze boeken. De huidige, ruime reproducties laten de belangstellende voldoende toe de algemene inhoud van die werken te evalueren. De publicatie van de korte inhoud van die boeken (ook van deze welke nog niet aan bod kwamen) maakt het mogelijk kennis te nemen van de andere thema's, personen en feiten die hierin behandeld werden. Wie hierin geïnteresseerd is kan terecht in de totaal vernieuwde rubriek ‘e-missie’, waarin het aanbod van ons boekenfonds overzichtelijk wordt voorgesteld.
De publicatie van het onuitgegeven werk ‘Twee oorlogen, één leven’ van Dr. Hubert Ronse gaat gewoon door, evenals de verdere afwikkeling van de onthullende studie van Jean-Marie Pylyser over het Drama Laplasse.

JMP
05.12.2007

Editoriaal (4)

Ondanks de florissante economische toestand en de hiermee gepaard gaande hoge graad van tewerkstelling blijven de eenheid en het welzijn van ons Land ondermijnd door de bedrieglijke manoeuvers van het separatisme. De onlangs te boek gestelde roddels over het koningshuis en een ergerlijke “vergissing” van de formateur zijn de zoveelste symptomen en uitwassen van een ietwat verziekte samenleving waarin de bekrompenheid en het extremisme af en toe tot uiting komen. De drukdoenerij van sommigen heeft gelukkig, zoals uit alle recente opiniepeilingen blijkt, weinig impact op de nuchtere kijk van de meerderheid der Belgen. De Brabançonne-miskleun op 21 juli, hoe opzienbarend ook, was - zo betogen wij in onze rubriek ‘Opinie’ - uiteindelijk slechts een ongelukkige misstap, waarvan blijkbaar zelfs onze toppolitici niet gespeend zijn. Belangrijker is wel dat de ‘anecdote’ de vinger legt op een probleempje, waarmee alle Belgen af en toe af te rekenen hebben; het zou alvast een mooie aanzet zijn van de nieuwe regering, mocht zij het euvel ‘onverwijld’ oplossen.

In deze zesde ‘Vuurwacht.be’ vervolgen wij tevens de publicatie van een aantal boeken en onuitgegeven monografieën. De finale studie van het ‘Drama Irma Laplasse’ belicht de ware achtergrond van een geruchtmakend repressiedossier en onthult de schrijnende drijfveren van dit tragisch oorlogsgebeuren. De biografie ‘Twee oorlogen, één leven’ belicht het beklijvende wedervaren van de Ieperse chirurg en oorlogsheld Dr. Louis Ronse.

JMP
01.08.2007

Editoriaal (3)

De resultaten van een recente opiniepeiling betreffende het voortbestaan van België hebben klaarheid geschapen over de reële omvang van een malaise die de laatste maanden opnieuw werd aangewakkerd door de morbide en maniakale doemdenkers in het land. Hun verbaal en ostentatief geweld was klaarblijkelijk niet in staat het gezond verstand van de nuchtere Belg in de war te brengen. Deze enquête geeft alvast een klinkend antwoord aan de kliek die er enkel op uit is tweedracht te zaaien en hiertoe allerlei dubieuze methodes aanwendt die wij in onze rubriek ‘Opinie’ aan de kaak hebben gesteld.
De vijfde editie van ‘Vuurwacht’ bevat eens te meer ruime uittreksels van onze boeken en onuitgegeven werken. “Twee oorlogen, één leven”, de biografie van chirurg Louis Ronse, beschrijft niet alleen de wederwaardigheden van een gedreven man in de frontlinies, maar ook de levensomstandigheden van onze mensen in het interbellum en de ellende van de naoorlog.
Wij zetten tevens de grondige analyse voort van het ‘Drama Irma Laplasse’ dat jarenlang de publieke opinie in beroering hield en waarvan pas nu de ontstellende achtergrond aan het licht is gekomen.

JMP
15.05.2007

Editoriaal (2)

Oorspronkelijk hadden wij een twee-à driemaandelijkse update van deze website gepland. Hoewel wij deze planning min of meer hebben kunnen uitvoeren hebben wij vastgesteld dat wij met dergelijk stroef schema soms hopelijk achterop dreigden te geraken op de actualiteit. We leven nu eenmaal in een wereld in beweging, de gebeurtenissen volgen elkaar soms vlug op. Het voorbije trimester werd gekenmerkt door een aantal evenementen die wij bezwaarlijk onbesproken konden laten. Spontaan zijn we dan maar in de pen gekropen na de ophefmakende docu-fictie van de RTBF , vervolgens na de al even geruchtmakende ‘affaire villa Clementine’ en de smadelijke uitval tegen Prins Laurent; thans voegen we er nog de opgefokte persrel over de uitspraken van Prins Filip aan toe. Het zal wel geen toeval zijn dat deze vier items kaderen in een klaarblijkelijk georchestreerde campagne van sommige politici en perslui om de eenheid van het land en het gezag van het vorstenhuis in opspraak te brengen. De Koning en de meerderheid van onze politici hebben er het hoofd bij koel gehouden en hebben de ruziestokers op een passende manier op hun nummer gezet. Meer zelfs, enkele partijen hebben blijk gegeven van ‘gezond verstand’ en maatregelen in het vooruitzicht gesteld om de verstandhouding en de samenwerking tussen de gemeenschappen in ons land te verbeteren.

De zogenaamde ‘slapende’ meerderheid ontwaakt en beseft duidelijk wat er aan de hand is en wat er op het spel staat. Wij moeten alert blijven indien we willen dat ons landje niet in de stroomversnelling van de tweedracht en de ontbinding terechtkomt. Eens temeer leert ons de geschiedenis tot welke uitwassen dergelijke avonturen kunnen leiden. In deze optiek zijn wij gestart met een nieuwe rubriek ‘Opinie’ die, indien zij doeltreffend wil zijn, niet op de actualiteit kan achterblijven. Vanzelfsprekend zullen wij ons hierin niet beperken tot het soort besprekingen die totnogtoe, overeenkomstig de omstandigheden, het felst aan bod kwamen. Andere belangrijke items zullen hierin ongetwijfeld aangesneden worden.

In deze vierde ‘Vuurwacht’- editie (de eerste van de tweede jaargang) zetten wij tevens de publicatie voort van uittreksels van ons boekenfonds en onuitgegeven werken. De analyse van het ‘Drama Irma Laplasse’ heeft overigens een verrassende wending genomen door de blootlegging van een aantal aspecten van deze ruchtmakende zaak en het vooruitzicht van nieuwe onthullingen. Hierom hebben wij de studie in enkele afgetekende delen gesplitst en de bladzijden voor meer duidelijkheid genummerd.

Wij mogen ons verheugen in een toenemend aantal bezoekers en lezers van onze website. Wij waarderen hun belangstelling en putten hieruit onze kracht om in dezelfde richting onze taak voort te zetten.

JMP
06.02.2007
< Pagina 2 van 3 >
JMP-Trends © 2024