Kruispunt / Opinie

De Tweesprong [II]

2012-2014

De Koninklijke kersttoespraak heeft bij sommigen heel wat onnodige wrevel verwekt. De betrokkenen achten het blijkbaar misplaatst of fout of onverantwoord dat de Vorst zijn landgenoten aanspoorde tot waakzaamheid. “De crisis van de jaren dertig en de populistische reacties die ze teweegbracht mogen niet worden vergeten” stelde hij letterlijk; “In de verwarde tijden die we nu meemaken, moeten we waakzaam blijven en de populistische betoogtrant helder doorzien. Altijd zoeken ze naar zondebokken voor de crisis, ofwel zijn het de vreemdelingen ofwel landgenoten uit een ander landsdeel. Zulk betoog komt vandaag vaak voor in talrijke Europese landen, ook bij ons”. Hij besloot: “Men heeft gezien welke rampzalige gevolgen dat voor onze democratie heeft betekend.”

De kerstboodschap was eigenlijk en hoofdzakelijk een oproep tot de bevolking om ‘de krachten te bundelen om een geloofwaardig antwoord te vinden op de tewerkstelling en de competitieviteit’. De waarschuwing aan het adres van het ‘populisme’ was enkel een kort onderdeel van de toespraak.
Te bemerken valt dat de Vorst geen enkel partij of beweging met name heeft aangeduid. Iedereen weet genoegzaam dat heel wat politieke constellaties zich aan populisme bezondigen, de een al meer dan de andere, natuurlijk, aan beide kanten van de taalgrens. Dat bepaalde partijen zich meer aangesproken voelen dan de andere, spreekt voor zich.
De Koning heeft bovendien niet enkel naar de toestand in eigen land maar ook in ‘talrijke (andere) landen’ verwezen.
De ‘hoeder van het Vaderland’ – zo mogen we Albert II wel noemen – heeft de bevolking overigens enkel gewaarschuwd tegen ‘de betoogtrant’ van de betrokkenen, niet tegen henzelf, of hun partijen of gedachtegoed. Hij heeft haar ook enkel aangeraden ‘die populistische betoogtrant helder te doorzien’. Wat is daar mis mee?
We leven – gelukkig maar – in een democratie. Is het niet de taak van iedereen, en in de eerste plaats van onze gezagdragers, om dit waardevol erfgoed te koesteren en, zo nodig, te beschermen?

Het wekt wel enige verwondering dat sommige media zo gretig en voortvarend het ‘incident’ hebben in de verf gezet. De woorden ‘fascisme’ en ‘nazisme ‘ heeft de Vorst in alle geval niet uitgesproken. Ook de beeldvorming is hoogst bedenkelijk. Terwijl in de oorspronkelijke toespraak enkele beelden voorkwamen van koninklijke ontmoetingen o.m. met jeugdgroeperingen en schoolgroepen, bracht de VRT daarna archiefbeelden van geüniformeerde ‘marcheerders’ uit de dertiger jaren ten tonele. Dergelijk vertoon hebben we na de oorlog ook nog vaak gezien, zelfs op ‘heilige’ grond. Gelukkig maar, komt zoiets thans minder voor.

Niemand kan betwisten dat de toestand van ons Land thans veel gelijkenis vertoont met de periode 1930-40. Ook toen waren er taaltwisten, heerste er machtsonzekerheid, werden we geteisterd door een wereldwijde economische crisis, kwamen talloze vluchtelingen asiel zoeken in ons Land en zagen bepaalde groeperingen ‘zondebokken’ in bepaalde inwijkelingen. Ook toen waren er partijen die het Land wilden splitsen en waren er ‘grote leiders’ die de ‘nieuwe orde’ predikten. Het was natuurlijk wel allemaal een beetje anders, maar toch. Hitler is inderdaad ook groot geworden via democratische verkiezingen. Mag dit alles nog eens gezegd worden, niet vergeten worden, in een vrij Land?

JMP
26.12.2012
Toon alle berichten in Kruispunt / Opinie
JMP-Trends © 2023