Kruispunt / Opinie

Onder de gordel

De recente heibel rond de stichting ‘Fons Pereos’ van de 84-jarige koningin-weduwe Fabiola heeft eens te meer aangetoond hoezeer de Koninklijke familie het doelwit geworden is van de huidige ondergravers van onze natie. Deze keer kregen de al dan niet gegronde verdachtmakingen meteen ook de blinde ‘Kamerbrede’ steun van de woordvoerders van diverse partijen. Het  spektakel, waarin de elementaire terughoudendheid en verschuldigde eerbied de plaats moest ruimen voor bittere schimp, werd een dieptepunt in onze parlementaire geplogenheden. De politieke ‘slagen onder de gordel’ worden alsmaar lager.

De aanleiding tot al dit verbaal geweld is achteraf – althans tot dusver – niet meer dan een proefballon gebleken: de Koningin zou met haar stichting een fiscale constructie hebben opgezet om de aanzienlijke successierechten van haar nalatenschap te ontwijken. Sommigen poneerden zelfs dat het om ‘belastingsontwijking met gemeenschapsgeld’ ging. Deze stelling werd echter spoedig door de Koningin zelf in een persbericht tegengesproken.

Het resultaat van deze aantijgingen was nochtans dat premier Di Rupo, op het einde van de Kamerzitting, aankondigde dat de herziening van de dotaties, zoals reeds eerder gepland in het regeringsakkoord, vervroegd zou doorgevoerd worden. Later uitte hij ook het voorstel om de dotatie van de weduwe van Koning Boudewijn te beperken tot die van de troonopvolger, Prins Filip. Concreet zou dit neerkomen op een inlevering van zowat een derde van Fabiola’s huidige dotatie.

Niemand zal betwisten dat er af en toe wel iets mank of fout loopt, ook in de hoogste regionen. So what? Dit gebeurt wel meer in om ’t even welke koninklijke familie, ook in onze buurlanden. Wie daarover maalt, kijkt overigens maar beter eerst even in eigen boezem.
Natuurlijk moet de regering orde op zaken houden en ingrijpen, waar het nodig is.

Of deze verdachtmakingen meteen aanleiding moeten geven tot fundamentele wijzigingen, die het hele staatsbestel in het gedrang brengen, is een heel andere zaak. De kritiek op de nalatenschap van Koningin Fabiola en de kort daaropvolgende betwistingen omtrent de ‘Angolese ontmoetingen’ van Prins Laurent zullen, in het kader van de algemene bezuinigingen, wellicht hun nasleep kennen, inzonderheid voor de dotaties van de betrokkenen.
Het gaat er de separatisten echter vooral om, n.a.v. deze ‘incidenten’ andermaal gans het Koningshuis in opspraak te brengen. Dit is zeker een stap te ver. Di Rupo heeft dit laatste trouwens meteen al duidelijk te kennen gegeven. Koning Albert zelf heeft daarenboven eveneens, ootmoedig en openlijk, verklaard dat de Koninklijke familie het goede voorbeeld moet geven. Hij heeft tevens de daad bij het woord gevoegd door de helft van de (dure) energiekosten van de paleizen dit jaar voor eigen rekening te nemen.

Het zou wellicht even voorbeeldig zijn mochten de politieke partijen, hun mandatarissen en de topambtenaren in de huidige omstandigheden eveneens de broekriem wat aanhalen.

En wat te denken van de wedde van de politici wier allereerste doelstelling het is de Belgische natie af te breken? Is het nog te verantwoorden dat zij in feite vergoed worden voor hun (onverantwoorde) pogingen om België te ontmantelen? Is het ethisch aanvaardbaar dat ‘vertegenwoordigers van de natie’ er zich hoofdzakelijk op toe leggen het Land te vernielen dat zij horen te dienen?

Jawel, ze zijn democratisch verkozen en verrichten (gelukkig maar) ook (soms) nuttig parlementair werk; jawel, ze vertegenwoordigen een deel van de publieke opinie. Dé vraag is echter wel degelijk: hoeveel van hun kiezers zijn zich bewust van hun ware bedoelingen, hoeveel zijn het hiermee eens?

We weten het wel: dit is de logica van de democratie. De vele Belgen die hiervoor ijverden en er zelfs hun leven voor gaven, hebben die afdwaling en misleiding zeker niet gewild, ze hebben die zelfs bestreden. Zijn al hun inspanningen, al hun ellende dan echt voor niets geweest?

Helaas, het einde van de verrottings- en  afbraakcampagne, in de aanloop naar de verkiezingen in 2014, is klaarblijkelijk nog niet in zicht. De incidenten, betwistingen, aanklachten, beschuldigingen, met het doel ons Land te destabiliseren, nemen alsmaar toe. Het komt er echt op aan het hoofd koel te houden en de misleiding tijdig te ontmaskeren.

JMP
20.02.2013
Toon alle berichten in Kruispunt / Opinie
JMP-Trends © 2023