Vrijheid
V

Omdat

  • de geschiedenis ons leert dat dictatuur leidt tot onderdrukking;
  • leven onder dwang mensonwaardig is;
  • Vrijheid vereist is voor echte democratie;
  • Verdraagzaamheid het zaad is van Vrede en Vriendschap;
  • duizenden hun leven gaven voor de Vrijheid;
  • onze kinderen recht hebben op Vooruitgang in een betere wereld.

Daarom,
Ja, ik heb de Vrijheid lief

Samen staan we sterk!

De Vrijheid, ons opperste goed

Bij het uitwisselen van nieuwjaarswensen wordt wel eens hieraan toegevoegd: “Gezondheid, dat is ´t voornaamste!”. De bijgedachte is dan doorgaans: wie gezond is kan best presteren en genieten van ´t leven. In deze volkswijsheid steekt ongetwijfeld een grond van waarheid. Wie prijs stelt op de kwaliteit van het leven zal echter nog meer de vrijheid waarderen. In feite is de vrijheid ons opperste goed.

Deze website is dan ook een eerbetoon aan alle Belgen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun leven veil hadden voor onze vrijheid.

Dank u!

Onze vrijheid: we staan er niet genoeg bij stil. We vinden die zo gewoon, zo evident. Wij denken er niet aan dat wij of onze (groot)ouders haar ooit hebben moeten ontberen; wij beseffen niet goed dat ze er niet vanzelf is gekomen.
Nochtans, het is allemaal maar een zestigtal jaren geleden... Toen moesten wij - althans diegene die onder de bezetting leefden - goed opletten om geen woord ‘verkeerd’ te zeggen (zoniet stond een uur later de Gestapo aan de deur); wij mochten niet luisteren naar de Britse radio, we mochten ons (aan de kust) niet verder dan 5 km van onze woning verwijderen, we mochten zonder ‘Schein’ de sperzone (een afgebakende zone van ca. 20 km langs de zee) noch binnen noch buiten, we mochten tussen zowat 22 u. en 6 u. niet op straat komen, je moest een officiële vergunning vragen om te vergaderen, te dansen en noem maar op. Je mocht bovendien (bijna) niemand vertrouwen, want je wist maar nooit. Heel wat landgenoten zijn wegens een of andere kleine onvoorzichtigheid of ‘overtreding’ achter de tralies beland, sommigen hebben het helaas zelfs met hun leven moeten bekopen.
Neen, wij denken er niet (meer) aan. Al die ellende is nagenoeg uit het collectief geheugen verdwenen. We leven er maar op los, alsof er toen niets gebeurd is, alsof het nooit anders was dan nu.. Anderen zaaien intussen nieuwe haat, nieuwe onverdraagzaamheid: de kiemen van weer oorlog, nieuwe, wellicht nog ergere ellende.
We zijn allen schuldig. Wij hebben niet genoeg gedaan om een betere wereld, de droom van diegenen die hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid, te helpen bouwen.
Erger nog, de helden van toen zijn (bijna) vergeten. Hun offer is (bijna) voor niets geweest. De mallemolen draait verder.
Dát kan niet!
Het extremisme, het fanatisme, het fundamentalisme grijpen weer om zich heen. Wij glijden in ons land opnieuw af naar vooroorlogse toestanden waarin verwarring, onvrede en onverdraagzaamheid hoogtij vierden. De tijd van de Übermenschen en hun vazalen. Het is hoog tijd dat elkeen bewust wordt van de waarde van onze vrijheid. Deze kan slechts gedijen in een open democratie, op grond van verdraagzaamheid, wederzijds respect en solidariteit.
Wij blijven dank verschuldigd aan al wie heeft bijgedragen tot onze vrijheid. Hun aandenken en hun offer mogen niet vergeten worden.
De nieuwe generaties hebben vooral de taak hun werk voort te zetten en de vrijheid, waarvoor zij gevochten hebben, te koesteren en te behoeden. Dát is pas échte erkentelijkheid en tevens de waarborg voor een betere toekomst.

De Vrijheid op Internet

We hebben Internet, zo mag men het wel stellen, te danken aan onze Vrijheid. Mochten wij onder dictatuur leven, zoals nog sommigen, soms onbewust, feitelijk nastreven, dan zou Internet niet mogelijk, althans niet toegankelijk zijn. Dictatuur laat, zeker op termijn, geen andersdenkenden toe en zou deze nooit de kans geven vrijelijk hun mening of hun idealen via dit onafhankelijk medium kenbaar te maken of te verspreiden. De democratie echter biedt zelfs extremisten, fanatici en fundamentalisten, die de vrije mening steeds de mond willen snoeren, de mogelijkheid zich te uiten.
Anderzijds hebben wij onze Vrijheid ook in toenemende mate te danken aan Internet. Dit medium laat - voor het eerst in de culturele evolutie - iedereen toe vrijelijk zijn mening, zijn interesses en vaardigheden met anderen te delen. Nooit tevoren kon om ‘t even wie om ‘t even wat aan iedereen kenbaar maken. De zgn. ‘vrije pers’ was steeds in handen van enkele bevoorrechten, die zelf gecontroleerd werden door anderen die op hun beurt hand- en spandiensten leverden aan allerlei belangengroepen. De Vrijheid op Internet is, op enkele malafide of perverse manipulaties na, quasi onbeperkt.

Deze bijna absolute persoonlijke Vrijheid houdt evenwel zekere gevaren in: Internet kan ook misbruikt worden om mensen, groepen, naties en culturen tegen mekaar op te jutten. Hoewel een aantal diensten en instanties wellicht een oogje in ‘t zeil houden, kunnen handige webmasters soms aan het toezicht onsnappen en (tijdelijk) hun bederfelijk gedachtengoed verspreiden. Het is voor de vrijheidslievende internetgebruiker niet altijd gemakkelijk het bedrog en de volksverlakkerij te onderscheiden van de eerlijke meningsuiting en informatie. Precies de Vrijheid en diversiteit van Internet bieden de onbevooroordeelde gebruiker de kans zich tegen misleiding te wapenen nl. door het toetsen van de verscheidene meningen, op grond van degelijke argumenten en onvervalste feiten.

Hoe dan ook is de Vrijheid op Internet een goede zaak. Dit moderne ‘Forum voor Vrije Meningsuiting’ opent de wereld in haar rijke verscheidenheid en zet de bakens uit voor wederzijds begrip, meer Vrijheid en Vrede voor elkeen.

J.M.P.
JMP-Trends © 2024